Organisatie advies

Organisaties passen zich aan op de in- en externe ontwikkelingen. Veranderingen in de samenleving worden vertaald in strategieën die de koers bepalen. Doelen worden gesteld en hopelijk ook gehaald. De voortgang wordt gevolgd en waar nodig vindt bijsturing plaats.

Het ontwikkelen van de strategie, het bepalen van de koers en het vertalen van de beleidsvoornemens in heldere en toetsbare doelen is een lastig proces. Externe inbreng kan helpen het proces te structureren en te versnellen. Een planning- en control cyclus verbeteren of het op gang brengen van organisatieontwikkelingsprocessen vereisen visie en draagvlak. Een deskundige sparring partner kan u daarbij terzijde staan.

Roseboom & Partners heeft ervaring met vraagstukken op het terrein van vraagsturing, doorlichting, resultaatgericht management en bestuurlijke vormgeving.