HRM advies

Roseboom & Partners werkt vanuit de principes van Human Resources Management (HRM). In onze visie is het te voeren personeelsbeleid afgestemd op de visie, missie en doelen van de organisatie. De te hanteren personeelsinstrumenten dienen dit beleid te ondersteunen en te versterken.

Roseboom & Partners heeft ervaring met de doorlichting van het P&O- of HRM-beleid. Aan de hand van een diagnosemodel kan worden vastgesteld hoe effectief het gevoerde beleid is en waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Effectief HRM-beleid betekent ook dat de resultaten van het gevoerde beleid getoetst moeten kunnen worden. Roseboom & Partners heeft ervaring met het formuleren van concrete en realistische doelstellingen voor een op de organisatie afgestemd HRM-beleid.

Daarnaast beschikt Roseboom & Partners over expertise in belonings- en functiewaarderingsvraagstukken, de professionalisering van P&O-afdelingen, de invulling van de sociale component bij reorganisaties en veranderingsprocessen, het invoeren van competentiemanagement en het ontwikkelen van het aanwezige potentieel.